HALAMAN

 • STRUKTUR ORGANISASI

  Ketua Komite Madrasah

  Subadriyah

   

  Kepala Madrasah

  Dra. Hj. Mahmudah, M.Pd

   

  Waka Humas

  Drs. H. Misbahudin, B, M.Pd.I

   

  Waka Kurikulum

  Muhamad Nasirudin, S.Pd

   

  Waka Kesiswaan

  Drs. Sahrudin

   

  Kaur Tata Usaha

  H. Rizki Maulana, SE

KOMENTAR

HALAMAN LAINNYA